Detta händer i elevförbundet

Elisabeth tar över klubban

Elisabeth Thomasson. Där har ni den nya ordföranden i Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan i Kungälv.
Elisabeth som har varit vice ordförande och sekreterare i Elevförbundet under många år kom in i styrelsen redan på 1990-talet och har varit med och arrangerat två Sommarmöten tillsammans med Ingabritt Wikström. Dels i Östergötland 2007, dels i Furuboda, Österlen 2011. Elisabeth har aldrig studerat på Nordiska, men hon har jobbat i köket och studerat på folkhögskola i Danmark och sommarjobbat på Färöarna, så hon har ett stort nordiskt hjärta.
Kassören Thomas Lilja avgick efter ofattbara 47 år! Och ordförande Håkan Bågenvik lämnade sin post efter 25 år.
Det blev två nya och ett nygammalt ansikte i den nya styrelsen som valdes på folkhögskolan i Torshavn.
Svein Snefjellå, 70/71, från Bodö i Nordnorge blir Norges representant i styrelsen. Han årskamrat Claes-Wilhelm Engström, från Göteborg, tar den andra lediga platsen. Och så gör Brittmarie Alvarson, 1980-83, från Skepplanda comeback på ett ettårigt fyllnadsval.

Styrelsen formerar sig vid det första mötet i höst. Men har följande sammansättning 2016/2017
Ordförande: Elisabeth Thomasson, Sverige.
Ledamöter: Svein Snefjellå, Norge, Claes-Wilhelm Engström, Sverige, Peter Gustafsson, Sverige, Brittmarie Alvarsson, Sverige, Jòhanna Finnbogadòttir, Island, Pàll Danielsen, Färöarna, Nina Nikula, Åland, Helena Turpeinen, Finland, Jörgen Svendsen, Danmark.
Revisorer: Gilberth Ohlson, Sverige och Ove Johansson, Sverige.
Revisorsuppleant: Margareta Stenvald, Sverige
Valberedning: Nils Zandhers, Sverige, Astrid Vindvad, Norge och Birgit Rouch, Färöarna.
Styrelseledamöter enligt stadgarna: Hans-Åke Höber, rektor.
Samt en lärar- och årskursrepresentant som väljs till hösten av respektive.

Verksamhetsberättelse för arbetsåret 2015/2016

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, varav ett på Molkoms folkhögskola, och gett ut ett nummer av medlemsskriften Fontin Avisen, både på print och digitalt. Redaktör var Peter Gustafsson.

Nordiskas Vårfest, tidigare Gamla Elevers Afton, lockade som vanligt många gamla och nya elever. Det har blivit en dag framförallt för de yngre återvändarna, men givetvis kommer även äldre elever och personal. I år var det en stor grupp gamla elever från 1975/76.

Under verksamhetsåret har flera medlemmar avlidit, bland dem Annemarie Hoffmayer, Danmark, Heini Glerfoss, Färöarna samt vår förra lärare Verna Rydén.

Elevförbundet fick under 2015 in 28 medlemsavgifter mot 36 året innan. Men fortfarande saknas många medlemsavgifter från ICKE ständiga medlemmar. I dag har vi cirka 130 ständiga medlemmar. Totalt har vi knappt 250 medlemmar i vårt register, men nyrekryteringen är fotfarande skral, trots flera goda försök. Nu ställer vi hoppet till en ny styrelse.

Elevförbundet gjorde på nytt ett underskott även under detta verksamhetsår, nu med 6 988 sv. kronor. Sommarmötet i Molkom (- 4 170 sv kronor på grund av för få deltagare), porto, bank- och postgiroavgifter, totalt 4 939 sv. kronor var de stora utgiftsposterna. Bidrag till Fontin Avisen + 1 600 sv. kronor, lotteri + 960 sv kronor och medlemsavgifter var de stora inkomsterna under året, Vi erhöll under 2014 ett stipendium på 15 000 kronor från Olav Ditlev-Simonsens Stiftelse. Pengar som vi fick behålla och använda till årets Sommarmöte.
se resultaträkningen.

Sommarmötet 2-8 augusti 2015 i Molkoms folkhögskola i Värmland, Sverige, samlade 18 deltagare från Sverige, Norge och Färöarna. Det blev en vecka i "Sagornas och Skrönornas Värmland" med rektor emeritus Nils Zandhers som utmärkts ciceron.
Årets sommarmöte hålls på Färöarna under tiden 1-7 augusti. 17 personer plus färingar är anmälda.

Minnesfonden fortsätter att växa trots minusränta! I dag finns 159 439 sv. kronor i fonden. Avkastningen och räntor var även förra året blygsamma. Målet är att avkastningen ska bli så stor så att den täcker styrelsemedlemmarnas reskostnader till och från styrelsemötena i Kungälv. Vi tackar åter skolan som bjuder långväga styrelseledamöter på kost och logi i samband med styrelsemötena. Fonden "En gammal tacksam elev" har i dag 101 146 sv kronor. Så ekonomin är god.

Elevförbundets valberedning bestående av Nils Zandhers, Sverige (sammankallande), Astrid Vindvad, Norge, och Birgit Rouch, Färöarna, har varit vilande under ett par år men tillträtt lagom till detta årsmöte. Resultatet ser vi under punkten val.

Styrelsen har förutom styrelsemöten och planering av Sommarmötet haft Elevförbundets framtid på agendan under detta verksamhetsår. Möten har hållit med valberedningens ordförande Nils Zandhers och samtal har först med representanter för skolan. Tyvärr hindrade sjukdom från ett mötet med Elevförbundets ordförande Håkan Bågenvik och skolans styrelseordförande och vice ordförande Det mötet är uppskjutet till efter Elevförbundets årsmöte på Färöarna. Men de samtal som hittills förts talar inte för någon sammanslagning utan Elevförbundet fortsätter som tidigare. Nu med rekrytering och sociala nätverk som två ledord.

Elevförbundets styrelse har under verksamhetsåret 2015/16 haft följande AU-sammansättning; ordförande Håkan Bågenvik, Sverige, vice ordförande Elisabeth Thomasson, Sverige, kassör Thomas Lilja, Sverige, sekreterare Peter Gustafsson, Sverige.
Ordförande 2015(16; Håkan Bågenvik, Sverige.
Ledamöter 2016-2017: Peter Gustafsson, Helena Turpeinen, Finland, Jörgen Svendsen, Danmark, norsk vakans.
Ledamöter 2014-2016: Thomas Lilja, Sverige, Elisabeth Thomasson, Sverige, Ninna Nikula, Åland, Páll Danielsen, Färöarna, Jóhanna Finnbógadóttir, Island.
Styrelseledamöter enligt stadgarna; Rektor Hans-Åke Höber. Ingen lärar- eller årskurs representant var anmäld.
Valberedning; Nils Zandhers, Sverige, sammanallande, Astrid Vindvad, Norge och Birgit Rouch, Färöarna.
Revisorer; Ove Johansson, Sverige, Gilbert Ohlson, Sverige. Revisor suppleant: Margareta Stenvald, Sverige

Kungälv i juli 2016
Håkan Bågenvik, ordförande