En fri och obunden förening

Det är ingen annan som äger Nordiska. Vår skola är en förening som drivs av sina egna medlemmar.

Årsmöte den 20:e oktober kl 9.00
Välkommen!

En del av nordisk folkbildning

Nordiska drivs som en ideell förening och är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi finns till för att värna folkbildningen och stärka banden mellan de nordiska länderna. Just nu är vi 90 medlemmar, men vi vill bli fler.

Medlemmarna kallas varje år till årsmöte. Detta skall äga rum före utgången av oktober månad. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Vid årsmötet utses en styrelse som är föreningens verkställande organ. Styrelsen kan organisera sin verksamhet i olika utskott med ansvar inför styrelsen för delar av föreningens verksamhet.

Årsmötet utser en fullmäktigeförsamling på tio ledamöter. Fullmäktigeförsamlingen, som ej är delar av styrelsen, har till uppgift att fatta beslut angående styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse. Fullmäktige sammanträder senast under maj månad varje år. Fullmäktiges sammansättning skall tillgodose att minst tre länder är representerade.

Styrelsens verksamhet och räkenskaper skall granskas av minst två revisorer, varav minst en auktoriserad revisor.

Beslut om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning gäller inte med mindre beslutet fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Mellan sammanträdena skall förflyta minst tre månader.

Länk till skolans stadgar.
Länk till skolans Måldokument