En fri förening

Dynamisk mångfald i styrelsen

Styrelsens ledamöter kommer från hela Norden.

Föreningens styrelse, som också är skolans styrelse, åligger att vara föreningens verkställande organ och därvid handha föreningens angelägenheter enligt folkhögskoleförordningen, reglemente för skolan och föreningsmötets beslut.

Så väljs skolans styrelse

Styrelsen består av 9-15 ledamöter. De väljs av årsmötet för två år. För dessa ledamöter väljes minst fem suppleanter och de väljs för ett år i sänder.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet. Företrädare för alla de nordiska länderna skall finnas bland ledamöterna eller suppleanterna.

Skolans rektor skall vara ledamot av skolans styrelse och är styrelsens sekreterare.

Av de styrelseledamöter som årsmötet väljer skall två ledamöter företräda skolans personal samt en elevförbundet.

Kungälvs kommun äger rätt att utse en ordinarie ledamot i styrelsen samt en personlig suppleant.

Till styrelsen adjungeras en elevrepresentant.

Årsmötet utser för varje år styrelsens ordförande bland de valda ledamöterna.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna samt företrädare för minst två nordiska länder är närvarande.

Sekreteraren sammankallar styrelsen på uppdrag av ordföranden eller om minst två andra styrelseledamöter detta kräver det. Kallelsen bör skickas ut skriftligen minst 14 dagar före sammanträdet.

Vem är med i styrelsen?

Ordförande: Britt Bohlin, Sverige
Vice ordförande: Lars Sigve Meling, Norge
Sekreterare: Karin Langeland, Danmark

Ordinarie ledamöter
Øyvind Brandt, Norge
Lennart Kristiansson, Sverige
Per-Olof Tång, Sverige
Ulla Linton, Sverige
Kristina Jonäng, Sverige
Henrik Huldén, Finland
Niels Glahn, Danmark
Lars Sigve Meling, Norge

Suppleanter
Holger Arnbjerg, Färöarna
Svenung Finden, Norge
Lina Brustad, Sverige
Ingela Zetterberg, Sverige

Lärar- och personalrepresentanter
Inuk Jørgensen
Eva Damberg Sjöholm

Studeranderepresentant
Isabelle Johansson

Elevförbundets representant
Elisabeth Thomasson

Kungälvs kommuns representant
Johan Holmberg (suppl. Anders Holmensköld)

Föreningens revisorer är:
Kerstin Nordenham Murby, auktoriserad revisor Nordenhams revisionsbyrå.
Lena Schandorff, Björn Brogren, revisor utsedd av Kungälvs kommun
Beate Fasting, lekmannarevisor utsedd av årsmötet