En fri och obunden förening

Det är ingen annan som äger Nordiska. Vår skola är en förening som drivs av sina egna medlemmar.

Nordiska demokratiska grundvärderingar

Al verksamhet i föreningens regi bygger på öppenhet, tolerans och omutlig respekt för varje människas lika värde och rättigheter.

Nordiska drivs som en ideell förening och är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi finns till för att värna folkbildningen och stärka banden mellan de nordiska länderna. Just nu är vi ca. 90 medlemmar, men vi vill bli fler. Medlemskap i föreningen kan på egen ansökan beviljas personer eller organisationer vilka delar föreningens ideella målsättning. Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlemmarna kallas varje år till årsmöte. Detta skall äga rum före utgången av april månad. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Vid årsmötet utses en styrelse som är föreningens verkställande organ. Styrelsen kan organisera sin verksamhet i olika utskott med ansvar inför styrelsen för delar av föreningens verksamhet.

Styrelsens verksamhet och räkenskaper skall granskas av minst två revisorer, varav minst en auktoriserad revisor.

Beslut om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning gäller inte med mindre beslutet fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Mellan sammanträdena skall förflyta minst tre månader.

Föreningen Nordiska folkhögskolans stadgar
Nordiska folkhögskolans måldokument