En fri förening

Dynamisk mångfald i styrelsen

Styrelsens ledamöter kommer från hela Norden.

Föreningens styrelse, som också är skolans styrelse, åligger att vara föreningens verkställande organ och därvid handha föreningens angelägenheter enligt folkhögskoleförordningen, reglemente för skolan och föreningsmötets beslut.

Så väljs skolans styrelse

Styrelsen består av 9-15 ledamöter. De väljs av årsmötet för två år. För dessa ledamöter väljes minst fem suppleanter och de väljs för ett år i sänder.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet. Företrädare för alla de nordiska länderna skall finnas bland ledamöterna eller suppleanterna.

Skolans rektor skall vara ledamot av skolans styrelse och är styrelsens sekreterare.

Av de styrelseledamöter som årsmötet väljer skall två ledamöter företräda skolans personal samt en elevförbundet.

Kungälvs kommun äger rätt att utse en ordinarie ledamot i styrelsen samt en personlig suppleant.

Till styrelsen adjungeras en elevrepresentant.

Årsmötet utser för varje år styrelsens ordförande bland de valda ledamöterna.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna samt företrädare för minst två nordiska länder är närvarande.

Sekreteraren sammankallar styrelsen på uppdrag av ordföranden eller om minst två andra styrelseledamöter detta kräver det. Kallelsen bör skickas ut skriftligen minst 14 dagar före sammanträdet.

Vem är med i styrelsen?

Ordförande: Gunilla C Carlsson, Sverige

Ordinarie ledamöter
Lars Sigve Meling, Norge (Vice ordf.)
Hilde Maria Nicolaisen, Norge
Lennart Kristiansson, Sverige
Per-Olof Tång, Sverige
Ingela Zetterberg, Sverige
Henrik Huldén, Finland
Lene Rachel Andersen, Danmark
Eva Ritter, Danmark
Alexandra Söderman, Sverige
Louise Åsenfors, Sverige

 

Lärar- och personalrepresentanter
Sanna Levelius
Marie Samuelsson

Studeranderepresentant
(väljs i höst)

Kungälvs kommuns representant
Johan Holmberg (suppl. Anders Holmensköld)

Föreningens revisorer är:
Kerstin Nordenham Murby, auktoriserad revisor Nordenhams revisionsbyrå.
Göran Johansson, Christina Carlsson, revisor utsedd av Kungälvs kommun
Roger Boström, lekmannarevisor utsedd av årsmötet

David Hartmann, Dennis Akdemir, revisorssuppleanter Nordenhams revisionsbyrå